postępowanie sądowe

Uproszczone postępowanie układowe ELINFO sp. z o.o.

Uproszczone postępowanie układowe ELINFO sp. z o.o. we Wrocławiu

plan restrukturyzacyjny ELINFO-protected

propozycje układowe ELINFO-chroniony

 

Działając na podstawie art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielonych przedsiębiorcom dotkniętych skutkami COVID-19, oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzeniu układu w związku z wystąpieniem COVID -19 (Dz.U. z 2020 r., poz. 1086) zawiadamiam o dokonaniu obwieszczenia w dniu dniu 07 grudnia 2021 r. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, nr 124, poz. 42283, o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu prowadzonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U z 2020 r. poz. 814 z późn. zm.) wobec dłużnika ELINFO sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.

Jednocześnie informuję, iż w/w obwieszczenie dotyczy:

  1. ELINFO sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000370981. Spółce nadano NIP: 8971768222 oraz REGON: 021401731.
  2. Adres siedziby dłużnika jest następujący: ul. Babimojska 7, 53-404 Wrocław.
  3. Dłużnika reprezentuje: Waldemar Pichera – Prezes Zarządu oraz Marek Napieralski – Wiceprezes Zarządu.

 

Sposób reprezentacji określono w następujący sposób: do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki upoważnieni są:

a) w przypadku zarządu jednoosobowego – każdy członek zarządu samodzielnie,

b) w przypadku zarządu wieloosobowego – każdy członek zarządu jednoosobowo do kwoty 100.000 (sto tysięcy) złotych -= powyżej kwoty 100.000 (sto tysięcy) złotych konieczne jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo członek zarządu łącznie z prokurentem.

 

  1. Dłużnik w dniu 16 listopada 2021 r. zawarł z Radomirem Szarańcem (doradcą restrukturyzacyjnym, licencja nr 708) umowę o sprawowanie nadzoru nad przebiegiem postępowania o zatwierdzenie układu.

 

 

 

kontakt

Potrzebujesz pomocy?

Prawnik naszej Kancelarii z chęcią pomoże Ci rozwiązać powstałe problemy.